تأمین مسکن، بزرگ‌ترین مشکل کارگران ایران

به گفته یک فعال کارگری طرح‌های حمایت از معیشت کارگران که از سوی برخی سیاستمداران در ماه‌های اخیر ارائه شده تنها برای کسب رأی در انتخابات مجلس یازدهم است.