مورالس استعفا داد

ارتش به نخستین رئیس جمهوری سرخپوست بولیوی که می‌خواست فقر را با تکیه بر اقتصاد دولتی ریشه‌کن کند و روابط عمیقی هم با ایران داشت، پشت کرد.