اعتصاب در نیشکر هفت‌تپه وارد هشتمین روز شد

کارگران هفت‌تپه خواستار پرداخت حقوق شهریور و مهر و مزایای معوقه، لغو خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت به دولت با نظارت نمایندگان مستقل کارگران، بازگشت به کار اخراج‌شدگان، و لغو احکام صادره علیه کارگران و حامیان‌شان هستند.