روحانی: بی‌مایه فطیر است، کشور را چگونه اداره کنیم؟

رئیس جمهوری با اشاره به تحریم نفتی ایران اعلام کرد که دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد.