افغانستان: مبادله سه عضو ارشد طالبان با دو استاد دانشگاه آمریکایی

اشرف غنی اعلام کرد که افغانستان دو فرمانده ارشد طالبان و یکی از رهبران گروه حقانی را در ازای دو استاد آمریکایی و استرالیایی که در سال ۲۰۱۶ ربوده شده بودند، آزاد خواهد کرد.