افزایش قربانیان حوادث کاری منجر به مرگ در ایران

آمار رسمی حاکی از افزایش ۷,۵ درصدی حوادث کاری منجر به مرگ است اما سوانح رخ‌داده بر کارگران بیمه‌نشده‌، کارگران مهاجر بدون مجوز، و یا شاغل در کارگاه‌های کوچک در این آمار محاسبه نشده است.