ایران «شبه‌کودتا»در بولیوی را محکوم کرد

شهروندان بولیوی اکنون پس از تحولات سیاسی منجر به پناهندگی مورالس به مکزیک در تردیدند که آیا شاهد نمایش قدرت دموکراسی بوده‌اند یا شکست آن را تماشا کرده‌اند.