آمریکا از خروج مورالس از بولیوی استقبال کرد

زندگی اجتماعی در لاپاز متوقف شده. قانون‌گزاران حامی رئیس جمهوری مستعفی، ریاست جمهوری موقت ژیناین آنز را به رسمیت نشناختند.