چرا چپگرا هستم؟

رضا جاسکی − در ایران از زمان مشروطیت تاکنون، سه جریان محافظه‌کار، سوسیالیستی و لیبرال روشنفکران را به خود جلب نموده است. در این نوشته به طور مختصر ویژگی‌های سه ایدئولوژی بزرگ معاصر در صحنه سیاست ایران امروز بررسی می‌شود.