اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه به بازار هفت‌تپه کشیده شد

به گزارش «سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه»، بیش از هزار کارگر با مطالباتی همچون «امنیت شغلی، بازگشت به کار همکاران اخراجی، و برچیده‌شدن بخش فاسد خصوصی» تظاهرات کردند.