دادستان کل جمهوری اسلامی: به راه انداختن «کارناوال» برای تبلیغات انتخاباتی ممنوع است

محمدجعفر منتظری با انتقاد از تبلیغات انتخاباتی «پرهزینه» گفت که باید «چهره نظام از امر نامطلوب نان، سفره و کباب دادن به مردم» پاک شود.