کارگران نیشکر هفت‌تپه: خواست ما لغو خصوصی‌سازی است

کارگران تمام بخش‌های مجتمع نیشکر هفت‌تپه برای یازدهمین روز متوالی دست به اعتصاب زدند.