روحانی از دولت در افزایش قیمت بنزین سلب مسئولیت کرد

رئیس جمهوری اسلامی در سخنانی متناقض ادعا کرد که افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین «به نفع مردم و اقشار تحت فشار جامعه» است و ممکن است «در حل مشکلات آنان مفید و مؤثر» باشد.