نمایندگان جا زدند: دو طرح بنزینی فراکسیون امید از دستور کار خارج شد

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هم گفت: با وجود ایراد و انتقادات به این طرح، همه به دفاع از افزایش قیمت بنزین موظف هستند.