معترضان عراقی سومین پل منتهی به منطقه سبز بغداد را اشغال کردند

معترضان در بغداد سه پل اصلی را در کنترل خود گرفته اند. علاوه بر پل احرار، پل جمهوریه از ۲۵ اکتبر و پل سنک از شنبه ۱۶ نوامبر در اختیار آنهاست. همگی این پل‌ها به منطقه سبز ختم می‌شوند.