سخنگوی دولت: قطعی اینترنت برای «همه» قابل قبول است

سخنگوی دولت شاخص موثقی برای میزان ناآرامی‌های اجتماعی در اختیار رسانه‌ها قرار داد: قطعی اینترنت.