صدای عدالت‌خواهی بلند است، چه باک که اینترنت خاموش است

منصوره شجاعی − برای سپیده قلیان، سها مرتضایی و دیگر زنان شجاعی که در اول صف اعتراض هستند