پخش نخستین اعترافات تلویزیونی در اعتراضات آبان ۹۸

در این برنامه ادعا شد که رهبری اعتراضات را زنان به عهده داشتند و بیگانگان هم از آنان حمایت مالی می‌کردند.