مصوبه «خبرگان رهبری»: جلوگیری از دسترسی به شبکه‌های خارجی

خبرگان رهبری در یک اقدام فراقانونی، مجلس و دولت را دور زد وبه بهانه مقابله با معترضان خواهان عدم دسترسی مستمر به «شبکه‌ها و فضای مجازی خارجی» شد.