سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شخصیت حقیقی و حقوقی مظنون قتل در زندان گوهردشت کرج را انکار کرد

حسن نوروزی به این ترتیب به انکار کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ رسید. حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی مظنونبه قتل زندانیان سیاسی در سوئد بازداشت شده است.