اعتراض‌، سرکوب، کشتار‌: چرا صدایی از کانون وکلا درنمی‌آید؟

احسان حسین زاده- کانون وکلا نه توان حل مسائل صنفی خود را دارد نه توان مشارکت در روند توسعه و بسط عدالت قضایی و انجام وظیفه در مقام ناظری مردمی بر روند برقراری حاکمیت قانون در ایران.