طرح دو فوریتی برای تعدیل قیمت بنزین بعد از سرکوب‌ها

این طرح برای تک‌نرخی شدن بنزین تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. برخی نمایندگان فردای اعتراضات سراسری طرح‌هایی برای لغو افزایش قیمت بنزین تهیه کردند اما با سخنان خامنه‌ای عقب نشستند.