بسیاری از کارگران و بازنشستگان بسته معیشتی دولت را دریافت نکرده‌اند

به گفته شماری از مسئولان، گروه‌های مختلفی از جمله بخش اعظم خانواده‌های کارگری زیر خط فقر بسته معیشتی دولت را دریافت نکرده اند. تا کنون چهارمیلیون تن به دریافت‌نکردن کمک‌ها اعتراض کرده اند.