اینجا مریوان است: خون را به سنگفرش ببینید

شاهو سروآبادی – گزارشی از مریوان: اعتراض، گسترش اعتراض به سروآباد و حتا روستاها، و سپس سرکوب خونین. جو همچنین امنیتی است. مردم را مدام تهدید می‌کنند. مریوان از این تجربه‌ها بسیار دارد.