دومین روز اعتصاب سراسری در فرانسه

در روز اول اعتصاب، بیش از هشتصد هزار تن در سراسر فرانسه به خیابان‌ها آمدند و علیه سیاست‌های ریاضتی مکرون اعتراض کردند. اعتصاب سراسری فرانسه را فلج کرده است.