گرمایش زمین: سطح اکسیژنِ اقیانوس‌ها به سرعت کاهش می‌یابد

کاهش اکسیژن دریاها یکی دیگر از اثرهای مخرب گرمایش زمین است. اما به قول گرتا تونبرگ، «صاحبان قدرت هنوز اضطرار بحران اقلیمی را درک نکرده اند».