روز جهانی حقوق بشر، حاشیه‌ای بر متن جهانی که در خون نشسته است

با روز جهانی حقوق بشر چه باید کرد؟ سالروزش را جشن بگیریم یا سالمرگش را تحلیل کنیم؟ می‌شود همزمان هر دو را به جا آورد و به انتظار روزگاری دیگر فعالیت را ادامه داد و شرف قلم را حفظ کرد تا اعلامیه جهانی حقوق بشر، این بهترین دستاورد انسان قرن بیستم قد برافرازد؟ چند سال از زادروزش می‌گذرد؟ – بازنشر یادداشتی از مهرانگیز کار