خدایان فردا: آینده‌ی دین چگونه خواهد بود؟

از تریبون زمانه – سومیت پل-چودری: ما این موضوع را بدیهی می‌شماریم که ادیان به دنیا می‌آیند، رشد می‌کنند و می‌میرند. اما با وجود این، از همین واقعیت، به طرز عجیبی غافل هستیم.