مردم ماهشهر: اگر پول داشتیم اسلحه بخریم نان می‌خریدیم

مردمان شهری که نام آن اکنون یادآور نیزار خونین است، صدای خود را زیر سقف سانسور به گوش ما می‌رسانند: مگر ما که هستیم که برای ما تانک آوردند؟