سازمان ملل نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد

پیش‌نویس این قطعنامه یک روز قبل از آغاز اعتراضات آبان ۹۸ در کمیته سوم به تصویب رسیده بود. بعد از کشتار معترضان اهمیت نمادین آن دوچندان شد.