دادستانی تهران با آزادی مشروط و مرخصی نرگس محمدی و نازنین زاغری مخالفت کرد

در شرایطی که هر دو زندانی مشمول آزادی مشروط می‌شوند، دادستانی تهران درخواست وکیل آنها را رد کرده است.