محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران یکشنبه ۸ دی در جلسه این شورا از تخصیص ناچیز بودجه برای عمران شهری، حمل و نقل و محیط زیست انتقاد کرد. محسن هاشمی دراین‌باره گفت: «سهم حمل ونقل عمومی در بودجه سال آینده بسیار ناچیز و در حد صفر است... مجموعاً سهم عمران شهری و مسکن در بودجه برای هر ایرانی فقط دو هزار تومان است که به معنای این است دولت وظیفه‌ای برای خود در این حوزه قائل نیست... سهم محیط زیست نیز از بودجه برای هر ایرانی ۷ هزار تومان و نزدیک به صفر در سال است و طبیعی است با این بودجه نباید انتظار اقدامات مهمی در حوزه محیط زیست بود.» تذکرهای رئیس شورای شهر تهران در حالی مطرح می‌شود که هوای تهران و چندین شهر بزرگ دیگر ایران در روزهای اخیر و با آغاز فصل سرما به طور دائم ناسالم بوده است. یکی از مهم‌ترین منابع آلودگی هوا دود اگزوز خودروها، مجهزنبودن ناوگان حمل و نقل عمومی، عمل‌نکردن به قوانین هوای پاک، و مقررات‌زدایی زیست‌محیطی از صنایع از جمله صنعت خودرو است. دیگر بحران‌های زیست‌محیطی نیز در سرتاسر ایران همزمان با تغییرات اقلیمی جهانی اعتراض شهروندان را به دنبال داشته است.