نئولیبرالیسم در ایران، افسانه یا واقعیت؟ − گفت‌وگو با پرویز صداقت

پرویز صداقت − اقتصاد ایران یک اقتصاد نولیبرالیِ صرف نیست. اما سهم سیاست‌های نولیبرالی در اقتصاد ایران را نباید نادیده بگیریم یا کم‌اهمیت بشماریم. باید بر هر دو تأکید کرد: هم  نولیبرالیسم و هم ساخت دوگانه‌ی قدرت. اگر یکی را نادیده بگیریم یا کم‌اهمیت بشماریم به خطا رفته‌ایم.