نئولیبرالیسم در ایران، افسانه یا واقعیت؟ − گفت‌وگو با محمد مالجو

محمد مالجو − اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان‌ماه ۱۳۹۸ را می‌توان مقابله‌ای توأمان با هر دو نیروی نولیبرالیسم و محافظه‌کاری محسوب کرد.