درنگی سنجشگرایانه درباره‌ی نئولیبرالیسم

مهرداد وهاّبی و ناصر مهاجر − در این گفتگو‌ی کتبی، هدف ما روشنگری درباره‌ی مفهوم نئولیبرالیسم است؛ نه یارکشی سیاسی و ایدئولوژیک.