پیامد گرانی بنزین: کاهش قدرت خرید مردم

گرانی بنزین هزینه معیشت را ۴۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش و قدرت خرید را هشت درصد کاهش داد. کمک دولت در بهترین حالت ۲۰۵ هزار تومان، معادل نصف افزایش حداقلی هزینه‌ها است.