تخیل می‌کنیم، پس پیروزیم!

علی اسدالهی − نمی‌توانم بپذیرم که ترانه «یاد آر» نشان از پذیرش شکست دارد. خون ما و به تبعش، خون این ترانه، تا آن لحظه، آن روز بند نمی‌آید، پس جنگیدن ما نیز ادامه خواهد یافت، و آن‌که می‌جنگد، شکست را نپذیرفته است.