پایان قاسم سلیمانی، آغاز دوران جنگ است

خالد صالح-دوران «نه جنگ و نه مذاکره» و مرحله برخورد نیابتی و نصفه‌نیمه سپری شده است. قاسم سلیمانی، تجلی شکوه و برند عظمت جبهه شیعه خاورمیانه بود و جمهوری اسلامی ناگزیر است حمله به جلال و شکوه خود را ‌با ضربه‌ای به همان اندازه نمادین پاسخ بگوید.