تصمیم در باره گام پنجم کاهش تعهدات برجامی

موسوی سفر یک هیات عمانی برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن را انکار کرد و گفت: سفر ظریف به بروکسل هم هنوز نهایی نشده است.