سخنگوی نیروهای مسلح: ادعای هماهنگی با آمریکا مضحک است

ابوالفضل شکارچی گفت ادعای تبانی ایران با آمریکا مضحک و در جهت جنگ روانی است. او شایعه اصابت موشک به هواپیمای مسافربری اوکراین را هم قویاً تکذیب کرد.