کاهش اختیارات جنگی ترامپ در کنگره آمریکا به رأی گذاشته می‌شود

حمله موشکی ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق خسارت چندانی در پی نداشت، اما فشارهای داخلی بر رئیس جمهوری آمریکا را افزایش داد.