شعار در برابر پلی‌تکنیک: مرگ بر این ولایت، این همه سال جنایت

در دانشگاه صنعتی شریف هم تظاهرات مشابهی صورت گرفت. از شعارهای دانشجویان: فرمانده کل قوا، استعفا، استعفا!