دولت افغانستان خواستار آتش‌بس کامل با طالبان شد

طالبان پیشنهاد آتش‌بسی ۱۰روزه داده تا بعد با مقامات دولت افغانستان مذاکره کند. دولت افغانستان اما خواستار آتش‌بس کامل برای گشایش در گفت‌وگوهای صلح است.