دوشنبه ۲۰ ژانویه/ ۳۰ دی دادگاه یک شهروند افغان در آلمان که در رسانه‌ها از او به عنوان عبدالحمید اس نام برده می‌شود به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. عبدالحمید به عنوان مترجم و مشاور فرهنگی برای ارتش آلمان کار می‌کرد و به افشای اسرار دولتی و خیانت متهم شده است. همسر او آسیه هم باید پاسخگو باشد. ماموران امنیتی آلمان ژانویه/ دی سال ۲۰۱۹ پس از بازگشت عبدالحمید از یک سفر خارجی و در حین جاسوسی او را بازداشت کردند. ابعاد فعالیت‌های عبدالحمید برای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هنوز در رسانه‌ها آشکار نشده. ارتش آلمان از افشای جزئیات این پرونده منع شده است.