یکی از شهروندان مجروح شده در اعتراضات آبان جان سپرد

یکی از شرکت کنندگان در اعتراضات سراسری آبان ماه که در اصفهان هدف گلوله مأموران امنیتی قرار گرفته بود، پس از حدود ۵۰ روز در بیمارستان جان سپرده است.