نتیجه اولیه عامل مرگ دسته جمعی پرندگان مهاجر:بوتولیسم

تاکنون بیش از هشت هزار قطعه پرنده مهاجر در تالاب بین‌المللی میانکاله تلف شده‌اند و ممکن است این رقم به ۱۰ هزار قطعه برسد.