اشاعه احساسات نژادپرستانه همزمان با شیوع کرونا

همزمان با شیوع ویروس کرونا، احساسات نژادپرستانه و بیگانه‌ستیز علیه آسیایی‌ها به خصوص در غرب رو به افزایش است و ترس از بالاگرفتن خشونت‌ها و اعمال تبعیض‌های نظام‌مند علیه آسیایی‌ها وجود دارد.