الهیات سیاسی نولیبرالیسم

از تریبون زمانه – آدام کوتسکو: امیدم به این است که بتوانیم راهی حقیقی برای «ما» شدن پیدا کنیم تا بدل شویم به آن نوع عامل جمعی که بتواند مسئولیت سرنوشت جمعی‌مان بپذیرد و برای انجام این کار نیازمند آن هستیم که به نحوی جدی عرصه بازار را محدود کنیم.