دادخواهی حامد اسماعیلیون

حامد اسماعیلیون، همسر پریسا و پدر ریرا، از درگذشتگان سانحه شلیک به هواپیمای اوکراینی، در آخرین جملاتش در مراسم یابود همسر و دختر خردسالش، بر ادامه دادخواهی تأکید کرد.