عیدی مددجویان سازمان بهزیستی معادل یک ماه حقوق آن‌هاست. این مبلغ امسال برای یک نفر ۶۳۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. بهروز مروتی مدیر کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت، مستمری و عیدی معلولان را که حدود ۶۰ درصد آن‌ها تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند «تحقیرآمیز» خواند. عیدی مددجویان سازمان بهزیستی کشور با توجه به بُعد خانوار تعیین می‌شود که برای یک نفر ۶۳۵۰۰ تومان، خانواده دونفره ۷۲۰۰۰ تومان، خانواده سه نفره ۸۵۵۰۰ تومان، خانواده چهارنفره ۹۸۵۰۰ تومان و خانواده پنج نفره ۱۲۰۰۰۰ تومان خواهد بود. مستمری‌بگیران سازمان بهزیستی، شامل زنان سرپرست خانواده، معلولان و سایر اقشار آسیب پذیر، در رده کم‌درآمدترین اقشار تهیدست ایران هستند. درآمد ماهانه آنان شامل مستمری بهزیستی و یارانه رقمی کمتر از یک دهم حداقل دستمزد را تشکیل می‌دهد و به زحمت به ۱۵۰ هزار تومان در ماه می‌رسد. این در حالی است که هزینه خانوار در ایران حدود هشت میلیون تومان برآورد می شود. در این میان معلولان با توجه به محدودیت‌هایی که شرایط جسمی‌شان برای آن‌ها ایجاد کرده، وضعیت شکننده‌تری دارند. دولت سال گذشته قانونی برای حمایت از معلولان تصویب کرد؛ اما در حالی که به پایان سال نزدیک می‌شویم هنوز نزدیک به دو سوم یودجه‌ای را که برای حمایت از معلولان اختصاص داده شده، پرداخت نکرده است. بهروز مروتی در این زمینه گفت: «۳۵۶ میلیارد تومان از بودجه ۱۰۶۷ میلیارد تومان بابت اجرای قانون حمایت از معلولان از ابتدای سال تاکنون پرداخت شده و ۷۱۱ میلیارد تومان باقی مانده است. سال در حال اتمام است و دولت ۶۴ درصد بودجه معلولان را پرداخت نکرده است.»